Tài liệu cổ đông

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tiêu đề Tập tin Danh mục Quý Năm
Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ Quý I/2015 (từ 01/4/2015 đến 30/6/2015) Báo cáo tài chính Một 2015
Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý II (từ 01/7/2015 đến 30/09/2015) Báo cáo tài chính Hai 2015
BCTC Công ty mẹ Quý II 2015 (01/07/2015 - 30/09/2015) Báo cáo tài chính Hai 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II (từ 01/7/2015 đến 30/09/2015) Báo cáo tài chính Hai 2015
Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I/2015 (từ 01/04/2015 đến 30/06/2015) Báo cáo tài chính Một 2015
Báo cáo Tài chính riêng Quý I/2015 (từ 01/04/2015 đến 30/06/2015) Báo cáo tài chính Một 2015
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các tài liệu cuộc họp 2014
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các tài liệu cuộc họp 2014
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các tài liệu cuộc họp 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2014 (giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/03/2015) Báo cáo tài chính Bốn 2014

Trang