Tài liệu cổ đông

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tiêu đề Tập tin Danh mục Quý Năm
CMG: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2019 Báo cáo tài chính Một 2019
Công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ Tài liệu khác Bốn 2019
Công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ Tài liệu khác Bốn 2019
Công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ Tài liệu khác Bốn 2019
Minutes & Resolution of Annual General Meeting of shareholders 2019 - CMC Corporation Tài liệu đại hội cổ đông 2019
Công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ Tài liệu khác Bốn 2019
Minutes & Resolution of Annual General Meeting of shareholders 2019 - CMC Corporation Tài liệu đại hội cổ đông 2019
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ 2018 (Tiếng Anh) Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán 2019
Nghị quyết HĐQT Vv phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ Tài liệu khác 2019
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ 2018 (Tiếng Anh) Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán 2019

Trang