Tài liệu cổ đông

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tiêu đề Tập tin Danh mục Quý Năm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 Báo cáo quản trị 2017
Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty 2016
Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (bản sửa đổi lần 9) Bản cáo bạch 2016
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty 2016
Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý IV 2016 Báo cáo tài chính Bốn 2016
Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I/2016 Báo cáo tài chính Một 2016
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản thay đổi lần thứ 7) Tài liệu khác 2016
Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 Báo cáo quản trị 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016 Báo cáo tài chính Một 2016

Trang