Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH CMC Global

22/05/2019

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 21/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT Về việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH CMC Global, theo đó:

  • Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH CMC Global (CMC Global) từ mức 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng) lên mức 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
  • Dự kiến thời gian tăng vốn: Trước 15 tháng 6 năm 2019

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.