UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

11/04/2019

Ngày 09/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 2290/UBCK-GSĐC chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2020, cụ thể như sau:

  • Thời hạn công bố BCTC Quý và BCTC soát xét quý (nếu có):  30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC;
  • Thời hạn công bố BCTC bán niên đã được soát xét:  60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo

Tài liệu: 
Năm: 
2019
Quý: 
Một
Danh mục: