Documents of General Meeting of Shareholders 2022

Documents of General Meeting of Shareholders 2022 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: 9h00 Thứ tư, Ngày 27 tháng 07 năm 2022
2. Địa điểm:  Phòng hội thảo, Tầng 17 CMC Tower, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Tài liệu họp:
Chương trình họp ĐHĐCĐ 2022 
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2022 
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát 
- Báo cáo của Ban Điều hành 
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2021 
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021
- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận 2021

- Tờ trình: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 
- Tờ trình: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2021 về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tờ trình: Thông qua việc tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần 
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tờ trình Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Kèm Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 20) 
Tờ trình Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (kèm Dự thảo Quy chế HĐQT
- Tờ trình Vv Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP 
- Tờ trình Vv miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát 
    Sơ yếu lý lịch ứng viên 
Tờ trình Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
- Tờ trình phê duyệt chủ trương Dự án CMC Hòa lạc 

- Tờ trình phê duyệt chủ trương Dự án CCS Đà Nẵng 
- Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 

General Meeting of Shareholder 2023

General Meeting of Shareholders in 2022

General Meeting of Shareholders in 2021

General Meeting of Shareholders in 2020

General Meeting of Shareholders in 2019

General Meeting of Shareholders in 2018

General Meeting of Shareholders in 2017

General Meeting of Shareholders in 2016

General Meeting of Shareholders in 2015

General Meeting of Shareholders in 2014

General Meeting of Shareholders in 2013

General Meeting of Shareholders in 2012

General Meeting of Shareholders in 2012

General Meeting of Shareholders in 2010