Công bố thông tin

Thông báo về việc tiếp đón cổ đông trong giai đoạn dịch COVID-19

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Pyn Elite Fund (Non-Ucits)

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Pyn Elite Fund (Non-Ucits)

Công văn số 2061/UBCK-GSĐC của UBCKNN về việc gia hạn BCTC năm 2020

Công văn số 2061/UBCK-GSĐC của UBCKNN về việc gia hạn BCTC năm 2020

Thông báo về việc tiếp đón cổ đông trong giai đoạn dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp đón cổ đông trong giai đoạn dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp đón cổ đông trong giai đoạn dịch COVID-19

Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Công bố thông tin - V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ/GĐ Nhân sự đối với ông Nguyễn Hồng Sơn

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công bố thông tin định kỳ - Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019