Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Information disclosure in 2022

Information disclosure in 2021

Information disclosure in 2020

Information disclosure in 2019

Information disclosure in 2018

Information disclosure in 2017

Information disclosure in 2016

Information disclosure in 2015

Information disclosure in 2014

Information disclosure in 2013

Information disclosure in 2012

Information disclosure in 2011

Information disclosure in 2010