Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:   -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

Management report 2021

Report on corporate governance 2020

Management report 2019

Management report 2018

Management report 2017

Management report 2016

Management report 2015

Management report 2014

Management report 2013

Management report 2012