Trợ giúp cổ đông

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THAY ĐỔI/CẬP NHẬT THÔNG TIN NHẬN DIỆN CHO CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

 

1. Thông tin nhận diện cổ cổ đông

Thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý là:

       - Đối với cá nhân trong nước: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và ngày cấp.

       - Đối với tổ chức trong nước, hộ kinh doanh: Số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và ngày cấp.

       - Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (được cấp khi mở tài khoản tại Công ty chứng khoán) và ngày cấp.


2. Đối tượng cần thực hiện thay đổi/cập nhật thông tin nhận diện

       - Cổ đông phát hiện có sự sai lệch thông tin liên quan như: họ và tên, CMND/CCCD (số, ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, địa chỉ liên hệ, điện thoại, loại hình nhà đầu tư,.…

       - Cổ đông thay đổi chứng minh nhân dân, căn cước công dân (số, ngày cấp, nơi cấp)

       - Cổ đông có chứng minh nhân dân đã hết thời hạn có hiệu lực.


3. Hồ sơ thay đổi thông tin nhận diện cổ đông

Hồ sơ thay đổi thông tin nhận diện gồm:

       - 01 Đơn đề nghị đổi thông tin nhận diện (truy cập biểu mẫu TẠI ĐÂY)

       - 03 bản photo CMND/CCCD mới

       - 03 bản photo CMND/CCCD cũ hoặc giấy tờ khác chứa thông tin liên quan đến CMND/CCCD cũ (trường hợp thay đổi số CMND, CCCD)

       - Bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

 

Cổ đông vui lòng gửi bản cứng hồ sơ về địa chỉ sau:

      -  Ban Quan hệ cổ đông - Văn phòng Tập đoàn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
         Địa chỉ: Tầng 17, CMC Tower, Số 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
         Điện thoại: 0243 795 8668 (Máy lẻ: 8647)   Di động: 0978 492 471


4. Thời hạn xử lý

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Công ty sẽ thực hiện thủ tục thay đổi thông tin nhận diện và cấp lại Giấy chứng chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông trong thời hạn 15 ngày làm việc

Điều lệ công ty

Điều lệ Điều lệ

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Điều lệ công ty 1/2020

Điều lệ 1 Điều lệ 1
Điều lệ 2 Điều lệ 2

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Điều lệ công ty 2/2020

Điều lệ 1 Điều lệ 1
Điều lệ 2 Điều lệ 2

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Điều lệ công ty 3/2020

Điều lệ 1 Điều lệ 1
Điều lệ 2 Điều lệ 2

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Điều lệ công ty 4/2020

Điều lệ 1 Điều lệ 1
Điều lệ 2 Điều lệ 2

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Điều lệ công ty trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Điều lệ công ty 5/2020

Điều lệ 1 Điều lệ 1
Điều lệ 2 Điều lệ 2

Quy chế quản trị Quy chế quản trị

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Quy chế quản trị 1/2020

Quy chế 1 Quy chế 1
Quy chế 2 Quy chế 2

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Quy chế quản trị 2/2020

Quy chế 1 Quy chế 1
Quy chế 2 Quy chế 2

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Quy chế quản trị 3/2020

Quy chế 1 Quy chế 1
Quy chế 2 Quy chế 2

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Quy chế quản trị 4/2020

Quy chế 1 Quy chế 1
Quy chế 2 Quy chế 2

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây

Nội dung tiêu đề Quy chế quản trị trong mục Tài liệu cổ đông đặt ở đây Quy chế quản trị 5/2020

Quy chế 1 Quy chế 1
Quy chế 2 Quy chế 2
Contact

Ban quan hệ cổ đông | Văn phòng tập đoàn
CTCP Tập đoàn Công Nghệ CMC

Tầng 17 CMC Tower, số 11 phố Duy Tân
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 795 8668 (máy lẻ: 8647)
Fax: 04 3795 8989 | Di động: 0978 492 471

Email: quanhecodong@cmc.com.vn
dtquuyen@cmc.com.vn

Nội dung tiêu đề Thay đổi thông tin cổ đông trong mục Biểu mẫu, thủ tục cổ đông đặt ở đây

01 November 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông chưa lưu ký về việc chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 như sau:

I. CHI TRẢ CỔ PHIẾU THƯỞNG


1. Đối tượng nhận cổ phiếu thưởng:

Tất cả các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 25/07/2019.

2. Tỷ lệ chi trả:

4,088% (cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu được nhận thêm 4088 cổ phiếu)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phần thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

3. Hướng dẫn nhận cổ phiếu thưởng:

Cổ đông cần mang theo bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần + Chứng minh thư qua văn phòng Công ty để làm thủ tục in bổ sung/ghi tăng số cổ phần vào Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

II. CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẢNG TIỀN MẶT


1. Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền mặt:

Tất cả các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 25/07/2019.

2. Tỷ lệ chi trả:

15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Ngày thanh toán:
Đợt 1: tỷ lệ:8 %, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/9/2019
Đợt 2 tỷ lệ:7%: thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2019

3. Hướng dẫn nhận cổ tức:


a. Nhận trực tiếp:

- Cổ đông nhận tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Công ty: Tầng 17, CMC Tower , số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
- Thời gian: 9h00 đến 17h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu;
- Cổ đông cần mang theo các giấy tờ sau đây:
+ Bản gốc CMND, Hộ chiếu còn hạn hoặc Giấy tờ tùy thân hợp pháp tương đương khác;
+ Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi cổ đông cư trú hoặc có công chứng (trong trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức).

- Để việc chi trả cổ tức thuận lợi và nhanh chóng, cổ đông vui lòng liên hệ trước khi đến theo số điện thoại 0243 795 8668 (máy lẻ: 8647) hoặc 0978 492 471.

b. Nhận bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do cổ đông chỉ định:

- Cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản bằng cách gửi Đơn đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu kèm theo Thông báo này) kèm theo 01 bản sao CMND cho Công ty theo địa chỉ dưới đây.
- Cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán phí chuyển khoản của ngân hàng. Trong trường hợp cổ đông cung cấp sai thông tin tài khoản nhận cổ tức, cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán các loại phí phát sinh liên quan đên việc chuyển khoản lại cũng như mọi rủi ro phát sinh trong quá trình chuyển tiền.

III. Để việc chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức được thuận lợi và nhanh chóng, cổ đông vui lòng liên hệ:


Văn phòng Tập đoàn - CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC


Tầng 17 CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0243 795 8668 (máy lẻ: 8647) Fax: 04 3795 8989 Di động: 0978 492 471

Email: quanhecodong@cmc.com.vn hoặc dtquyen@cmc.com.vn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Nội dung tiêu đề Thay đổi thông tin cổ đông đặt ở đây

Loading