Thông báo thời gian, địa điểm và link truy cập tài liệu họp Đại hội cổ đông

Thông báo thời gian, địa điểm và link truy cập tài liệu họp Đại hội cổ đông Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:   -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin với nội dung sau đây:
- Công bố thông tin về thời gian, địa điểm và link truy cập tài liệu họp Đại hội cổ đông

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

General Meeting of Shareholders in 2021

General Meeting of Shareholders in 2020

General Meeting of Shareholders in 2019

General Meeting of Shareholders in 2018

General Meeting of Shareholders in 2017

General Meeting of Shareholders in 2016

General Meeting of Shareholders in 2015

General Meeting of Shareholders in 2014

General Meeting of Shareholders in 2013

General Meeting of Shareholders in 2012

General Meeting of Shareholders in 2012

General Meeting of Shareholders in 2010