Công bố thông tin về việc Ông Hoàng Ngọc Hùng thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn

Công bố thông tin về việc Ông Hoàng Ngọc Hùng thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:   -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin với nội dung sau đây:

Ông Hoàng Ngọc Hùng sẽ thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn do đến tuổi nghỉ hưu và hết nhiệm kỳ theo Quyết định số QĐ số 39/2020/QĐ-CT HĐQT ngày 15/8/2020 (từ 5/8/2020 – 31/5/2021). Kể từ ngày 01/06/2021, Ông Hoàng Ngọc Hùng không còn là người nội bộ của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán, đồng thời không phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến công bố thông tin của người nội bộ theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.