Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Ngày 26/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, theo đó:

1. 
Thời gian & Địa điểm
- Thời gian họp dự kiến: Thứ tư, Ngày 21/07/2021
(Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội cổ đông
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. 
Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ sáu, Ngày 18/06/2021

3. Nội dung họp dự kiến
- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty.
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2021.
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Phê duyệt việc cho vay hoặc bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng.
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:
- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;
- Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.

Chi tiết nội dung xem Tại đây

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo