Thông báo V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thông báo V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

THÔNG BÁO
V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

 Kính gửi Quý vị cổ đông Công ty,

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cũng sẽ tiến hành bầu ra thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2021 – 2026. Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin thông báo tới các Quý cổ đông của Công ty một số thông tin về việc đề cử, ứng cử như dưới đây:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị: Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 3 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát: Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)

3. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông tại ngày 18/06/2021 (ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
b. Trong trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
c. Trong trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Lựa chọn các ứng cử viên: Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử
01 Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (đối với trường hợp ứng cử)
01 Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (đối với trường hợp đề cử)
01 Sơ yếu lý lịch ứng viên
01 Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ
- 01 Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam)
- 01 Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ tùy thân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân là người nước ngoài)

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

General Meeting of Shareholders in 2022

General Meeting of Shareholders in 2021

General Meeting of Shareholders in 2020

General Meeting of Shareholders in 2019

General Meeting of Shareholders in 2018

General Meeting of Shareholders in 2017

General Meeting of Shareholders in 2016

General Meeting of Shareholders in 2015

General Meeting of Shareholders in 2014

General Meeting of Shareholders in 2013

General Meeting of Shareholders in 2012

General Meeting of Shareholders in 2012

General Meeting of Shareholders in 2010