Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: 9h00 Thứ tư, ngày 21 tháng 07 năm 2021
2. Địa điểm:  Phòng hội thảo, Tầng 17 CMC Tower, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Tài liệu họp:
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
- Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2021 – 2026
- Quy chế làm viêc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban điều hành
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát
- Tờ trình 01: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026
   + Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Tờ trình số 02: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo kiểm toán năm 2020 về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch năm 2021
- Tờ trình số 03: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình sô 04: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
    + Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
   + Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình số 05: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  + Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Tờ trình số 06: Phê duyệt việc cho vay hoặc bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng
- Tờ trình số 07: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
- Tờ trình số 08: Đề xuất chương trình ESOP giai đoạn 2021 - 2023
- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trận trọng thông báo

General Meeting of Shareholders

Internal governance documents

Financial report

Annual report

Report On Corporate Governance

Prospectus