Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:   -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin với nội dung sau đây:
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2020

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

Information disclosure in 2022

Information disclosure in 2021

Information disclosure in 2020

Information disclosure in 2019

Information disclosure in 2018

Information disclosure in 2017

Information disclosure in 2016

Information disclosure in 2015

Information disclosure in 2014

Information disclosure in 2013

Information disclosure in 2012

Information disclosure in 2011

Information disclosure in 2010