Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên soát xét năm 2020

Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên soát xét năm 2020 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:   -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin nội dung sau đây:
- Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên soát xét năm 2020 (kèm theo Công văn giải trình)

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.