Nghị quyết Hội đồng quản trị về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Nghị quyết Hội đồng quản trị về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 29/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã ban hành Nghị quyết số  34/2020/NQ – HĐQT Vv kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, theo đó:
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: Thứ ba Ngày 24/11/2020
- Đối tượng được chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày 24/11/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận cổ tức là 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: Thứ ba Ngày 08/12/2020.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.