Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi các Quý cổ đông của Công ty,

Ngày 11/10/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 3278/TB - VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Thông báo số 1855/TB - SGD HCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán, theo đó:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ ba, Ngày 24/11/2020
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2020
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: Thứ ba, Ngày 08/12/2020.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.