Công bố thông tin Báo cáo sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kỳ chốt 22/08/2020)

Công bố thông tin Báo cáo sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kỳ chốt 22/08/2020) Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:   -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin công bố thông tin với nội dung sau đây:
- Báo cáo sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kỳ chốt 22/08/2020)

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.