Quyết định về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Quyết định về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi:  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 31/07/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) đã ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ – CT HĐQT Vv Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, theo đó:
1. Ông Nguyễn Trung Chính thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2020.
2. Ông Hồ Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc sẽ giữ quyền điều hành Công ty cho đến khi lựa chọn được Tổng Giám đốc mới.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.