Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC,

Như đã thông tin đến các cổ đông trước đó, ngày 14/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Suh Jae Il – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Việc từ nhiệm nêu trên sẽ được chính thức phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, các Quý cổ đông vui lòng gửi các tài liệu ứng cử, đề cử trên trước Thứ Ba ngày 10/07/2020.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:
- 01 Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (đối với trường hợp ứng cử) (truy cập biểu mẫu Tại đây);
- 01 Đơn đề cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị (đối với trường hợp đề cử) (truy cập biểu mẫu Tại đây);
- 01 Sơ yếu lý lịch ứng viên (truy cập biểu mẫu Tại đây);
- 01 Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
   Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC
   ĐT/Tel: 0243.795 8668 (Ext: 8647 hoặc 8620)
   E-mail: quanhecodong@cmc.com.vn; dtquyen@cmc.com.vn
   Xem các tài liệu Đại hội chi tiết trên website : https://www.cmc.com.vn/shareholder/dai-hoi-co-dong-nam-2020 từ ngày 30/06/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.