Nghị quyết Hội đồng quản trị Vv Phê duyệt việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc Nhân sự

Nghị quyết Hội đồng quản trị Vv Phê duyệt việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc Nhân sự Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf