Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: cổ đông Nguyễn Phước Hưng

Thông báo về việc báo mất và xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: cổ đông Nguyễn Phước Hưng Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Kính gửi Quý cổ đông và các cơ quan hữu quan​,

Ngày 26/05/2020, Ban Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Đơn khai báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên dưới đây:
- Họ và tên: Nguyễn Phước Hưng
- CMND: 361836503 cấp ngày 03/09/1997 tại Công an Thành phố Cần Thơ
- Địa chỉ: 12/07 Lê Lai, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ.
- Số lượng cổ phần sở hữu:  659 cổ phần

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày Công ty đăng thông báo, nếu không có khiếu nại từ bên thứ ba. Công ty sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông nêu trên.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.