Công bố thông tin định kỳ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ chốt 31/03/2020)

Công bố thông tin định kỳ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (kỳ chốt 31/03/2020) Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf