Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf