Công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf