Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Audited financial statement of mid-year FY 2018.pdf

Ngày 14/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 11 /2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó:

1. 
Thời gian & Địa điểm
- Thời gian họp dự kiến: Trong khoảng thời gian từ ngày 13/07/2020 đến ngày 25/07/2020
(Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội cổ đông
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. 
Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 12/06/2020

3. Nội dung họp dự kiến
- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm tài chính 2020 - 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. 
Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:
- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng;
- Triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.

Chi tiết nội dung xem Tại đây

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo